Head Ediego Textiles   

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


HOME - PARTNERS - REFERENCES - PROMO - CONTACT

De heer Van Londersele, zaakvoerder van Ediego Textiles bvba, is al meer dan 15 jaar actief in de textielsector ( bedrijfskleding ) en Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor de industrie. Wij zijn vooral actief in de bouwsector en aanverwanten.

Onze jarenlange ervaring is van zeer groot belang in deze sector, gelet op de diversiteit van de uit te voeren werken. De keuze van de juiste beschermingsmiddelen zijn hier bepalend, om arbeidsongevallen te voorkomen.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft in 2008  185.039 arbeidsongevallen geregistreerd in de privé-sector, wat neerkomt op een stijging van 2,5 % ten opzichte van 2007.

De toename van het aantal ongevallen is geconcentreerd in drie sectoren : dienstverlening aan bedrijven, bouwsector en gezondheidszorg en maatschappelijke diensten.

De oorzaken van de arbeidsongevallen zijn vaak te wijten aan een gebrek aan ervaring, een complexe situatie op de werf, maar vooral onvoldoende persoonlijke bescherming en ongepaste werkkleding.


De Europese commissie heeft nu beslist om de incidentie van arbeidsongevallen in Europa met 25 % te verminderen. Om dit te bereiken hebben zij een reeks ambitieuze doelstellingen opgesteld en gebundeld in de nieuwe Europese strategie.
Eén van de streefdoelen is ervoor te zorgen dat de werknemers gepaste kleding dragen en voorzien zijn van de nodige Persoonlijke Beschermingsmiddelen om hun functie uit te voeren. Er gaan dus heel wat controles volgen door de Arbeidsinspectie op de werven.

Sinds kort heeft Ediego Textiles bvba een “ joint-venture “ aangegaan met Loventex Productions in Hulste bij Harelbeke.
Dit houdt in dat wij drie productielijnen ter beschikking hebben in drie verschillende landen :


  1. Moldavië ( Europa ) om snel een productie te kunnen afwerken
  2. China, een land dat gespecialiseerd is in het verwerken van textiel, en hiervoor over gesofisticeerde machines beschikt
  3. Pakistan, vooral naar producties in katoen en polyester/katoen, daar dit één van de grootste landen is die kwaliteit katoen produceren.


Daar wij rechtstreeks van onze productie naar eindgebruiker leveren, en er dus geen tussenschakels zijn, kunnen wij heel competitieve prijzen garanderen.
Alle voorbereidingen ( artwork ), zoals het ontwerpen, tekenen van patronen… gebeuren in onze burelen bij Loventex in Hulste, door ervaren, gediplomeerde vakmensen.

Onze grootste troef is dat wij “ A la Carte “ kunnen fabriceren vanaf 500 stuks.
Als bedrijf kun jij zelf beslissen in welke stoffen, kleuren en design dit gebeurt, uiteraard bijgestaan door onze vakmensen in Hulste.
Wij zorgen er trouwens voor dat iedereen de juiste maat heeft, door vooraf een passet ter beschikking te stellen.

Wij zijn eveneens gespecialiseerd in het vervaardigen van kleding in technische stoffen,
( = Multirisk ). Deze stoffen zijn antistatische, niet ontvlambaar en bestand tegen chemische risico’s. Wij zijn trouwens ook gespecialiseerd in het vervaardigen van werkkleding in “ High Visibility “ stoffen. ( EN 471 )

Onze technische stoffen kopen wij dan in bij één van de grootste stoffabrikanten van Europa ( TenCate ) en verwerken wij in onze productielijn in Moldavië. Van deze stoffen kunnen wij de nodige certificaten voorleggen dat zij aan alle Europese normen voldoen. Onze afgewerkte producten worden dan nog via Febelsafe extra gekeurd, zodat er bij een controle niets kan mislopen.

In bijlage een voorbeeld van een Multirisk stof. :
Een groot voordeel is ook dat wij bereid zijn extra voorraad van uw kleding op te slaan in onze magazijnen in Hulste, die jullie op elk moment kunnen afroepen. Zo vermijden wij lange levertijden en kunnen nieuwe aangeworven werknemers onmiddellijk over hun kleding beschikken.


Dus, de kortste weg naar de klant is rechtstreeks van fabrikant.

Mr. Van Londersele, directeur de Ediego Textiles sprl, a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de textile ( vêtements de travail ) et équipements des protection individuelles.
Nous sommes principalement actif dans l’industrie du bâtiment et apparentés, l’un des secteurs les plus exigeants et les plus dangereux sur le plan de la sécurité.

Nos années d'expérience est d'une importance vitale dans ce secteur, étant donné la diversité des travaux à effectuer. Le choix de l'équipement de sécurité approprié est essentiel pour prévenir les accidents.

Le Fonds des accidents du travail a enregistrés dans le secteur privé, en 2008, plus de 185.039 accidents de travail, ce qui représente une hausse de 2,5% par rapport à 2007.

L'augmentation des accidents est concentrée dans trois secteurs: les services aux entreprises, la construction, la santé publique et services sociales.

Les causes des accidents sont souvent dus à un manque d'expérience, une situation complexe au chantier,  mais surtout une protection inadéquate et des vêtements inappropriés.

La Commission européenne a décidé de réduire l'incidence des accidents de travail en Europe par une réduction de 25%. Pour y parvenir, ils ont préparé une série d'objectifs ambitieux et compilées dans la nouvelle stratégie européenne.
L'un des objectifs est de s'assurer que les employés portent des vêtements appropriés et dotés des équipements de protection individuelle nécessaire pour accomplir leurs fonctions. Donc, Il y auront tellement des contrôles aux chantiers, exercés par des contrôleurs de l’Inspection de travail.

Récemment, Ediego Textiles sprl a signé un contrat de "joint venture",  avec Loventex Productions à Hulste ( Harelbeke )

Cela signifie que nous avons trois lignes de production disponibles dans trois pays différents:

  1. Moldavie (Europe) pour une production rapide à finir
  2. La Chine, un pays qui se spécialise dans le traitement des textiles de grosses quantités. Ils disposent des machines de textile très sophistiqués et adéquatés.
  3. Pakistan, en particulier pour la production de coton et de polyeste  coton, comme cela est l'un des principaux pays qui produisent du coton de qualité.

Comme nous dirigeons notre production à la livraison au client, et vu qu’ il n'y a pas d'intermédiaires, nous pouvons garantir des prix très compétitifs.
Toutes les préparations (artWork), comme la conception, dessin schémas ... sont faites dans notre atelier chez Loventex à Hulste, par des professionnels qualifiés et  expérimentés.

Notre plus grand atout est que nous pouvons faire une fabrication "A la Carte" avec un minimum de 500 pièces.
Vous pouvez choisir vous-même, dans quels tissus, couleurs ou conception vos vêtements seront faites, évidemment assisté par nos artisans spécialistes à Hulste.
Nous vous assurons également que tous vos ouvriers ont la bonne taille, grâce à un set d’essayage dans tous les tailles.

Nous sommes également spécialisés dans les vêtements de fabrication de tissus techniques (= Multirisque). Ces substances sont antistatique, non inflammable et résistant aux risques chimiques. Notre fabrication de vêtements de travail en "haute visibilité". (EN 471) est aussi un atout important.

Nous achetons nos tissus techniques chez l'un des plus grands fabricants européens de matériel (TenCate) et ils seront manufacturés dans notre ligne de production en République de Moldova.
De tous nos substances techniques, nous pouvons fournir l'attestation nécessaire qu'elles respectent toutes les normes européennes. Nos produits finis sont ensuite testés par Febelsafe, de sorte que une opération de vérification adéquate peut avoir lieu.

En annexe un exemple d'un matériau multirisques. 
Un gros avantage est que nous sommes prêts à stocker dans nos entrepôts à Hulste, des vêtements supplémentaires, que vous pouvez à tout moment appeler. Ainsi nous évitons longs délais de livraison et de nouvelles recrues peuvent disposer tout de suite sur leurs vêtements de travail.


Donc, le plus court chemin vers le client est directement du fabricant.


FcmDsign 2011